Дотоод сургалт

  • Улсын Секторын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын Сургалт
  • Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын Сургалт
  • Татварын Боловсрол Сургалт
  • Менежментийн Сургалт
  • Нягтлан Бодох Бүртгэлийн үндэс сургалт
  • Нягтлан Бодох Бүртэлийн Операторчийн сургалт
  • Санхүүгийн англи хэлний сургалт
  • НББ-ийн анхан дунд шатны сургалт
  • НББ-ийн программын сургалт
  • Хууль эрх зүйн боловсрол сургалт

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *