Зорилго

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Монгол Улсын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагааг дэлхийн дээд төвшинд хүргэх.

БИДНИЙ ЗОРИЛГО

  • Бүртгэл санхүүгийн ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалах
  • Төр, аж  ахуйн нэгж,  байгууллагын  үйл  ажиллагааг дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллах
  • Мэргэжлийн гадаад харилцааны гарц, боломжийг өргөтгөх
  • Бүртгэл, санхүү, эдийн засгийн ажилтнуудын мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэх замаар тэдний ажил, амьдралд нь туслалцаа үзүүлэх
  • Монголчуудын амьдралын чанар чадварыг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *