Үйл ажиллагаа

  • Нягтлан бодох бүртгэл, менежмент, маркетингийн асуудлаар төрийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
  • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил гүйцэтгэх
  • Итгэл хүлээлгэсэн нөхцөлд мэргэжлийн төрийн чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэх
  • Нийгэм эдийн засаг, хүний хөгжлийн чиглэлээр төсөл хөтөлбөр боловсруулах хэрэгжүүлэх
  • Нягтлан бодох бүртгэл санхүүгийн ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах
  • Нягтлан бодогчдын ёс зүйн хяналт, тасралтгүй боловсролын асуудлыг эрхлэх
  • Нягтлан бодогч, санхүүгийн ажилтнуудыг өндөр хөгжилтэй орны туршлагатай танилцуулах
  • Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн ажилтнууддаа зориулсан Санхүүгийн англи хэлний сургалтыг чанартай хөтөлбөрөөр, системтэй зохион байгуулна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *