НББ-тэй холбоотой заавар, журам

НББ, санхүүгийн тайлангийн журам

ААН байгууллагад мөрдөх НББ дансны үлгэрчилсэн заавар  /Хавсралт татах/

ААН, ТБ –дад НББ олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн тухай гэрчилгээ олгох журам

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтын журам, гадаад орны мэргэшсэн нятлан бодогчийн эрхийг хугацаагүй олгох журам

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлд тусгах журам

Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх “Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны жагсаалт”, “Санхүүгийн тайлан, түүний тодруулгыг бэлтгэх заавар”, “Санхүүгийн тайлангийн маягт”

Төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтныг шагнах журам

 

НББ, санхүүгийн тайлангийн журам

Аж ахуйн нэгж байгууллагын “Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн заавар”

Аж ахуйн нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”

Аж ахуйн нэгж, байгууллагаын үйл ажиллагаанд мөрдөх Валютын ханшийн өөрчлөлтийн бүртгэлийн заавар

Жижиг аж ахуйн нэгжид мөрдөх Нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, аргачлал

Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагад нийтлэг  хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтын нөхөх заавар

Санхүүгийн тайлан, түүнийн тодруулгыг бэлтгэх заавар

Аж ахуй нэгж байгууллагын “Ангилал, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох журам”

 

Төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлангийн аргачлал, дансны заавар

–          Сангийн сайдын  2006 оны 388 тоот тушаал батлах тухай

–          Хавсралт №1. Дансны заавар

–          Хавсралт №2. Санхүүгийн тайлан, тодруулгын маягт

–         Хавсралт №3. Санхүүгийн тайланг бэлтгэж гаргах  аргачлал

–         Хавсралт№4. Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох заавар

–         Хавсралт №5. Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн тайлан гаргах журам

Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагчийн хяналт шалгалтын судалгаа

–     Хавсралт №1

Олон Улсын үнэлгээний стандартын хураангуй тайлан

–      Хавсралт №1

Cанхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартад орсон өөрчлөлтүүд

–      Хавсралт №1

 

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт уялдааг зохицуулах журам

– аудитын үйчилгээний төлбөрийн хэмжээний жишгийг тогтоох тухай

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *