1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Үнийн мэдээ

 • Хүнсний гол нэрийн зарим барааны үнэ 07/03-ний байдлаар -

  .

 • Автобензин, дизель, хийн түлшний дундаж үнэ -

  -

 • Аи-95 – 1660, Аи-76, 80 -1310, Аи-92, 93 -1300, Дизель түлш -1650, Газ-1050 -

  -

 • Махны дундаж үнэ -

  -

 • хонь- 4238₮, үхэр-4725₮, ямаа- 3260₮, адуу-3667₮ /ястай/ -

  хонь- 4238₮, үхэр-4725, ямаа- 3260₮, адуу-3667₮ /ястай/

 • Гурилын үнэ: -

  -

 • Алтан тариа I-737₮, Алтан тариа II-530₮, Орос гурил I-700₮ -

  Алтан тариа I-708₮, Алтан тариа II-530₮, Орос гурил I-700₮

 • Будаа, төмс элсэн чихрийн дундаж үнэ: -

  -

 • Цагаан будаа-1720₮, Төмс-955₮, Элсэн чихэр-1694₮, -

  Цагаан будаа-1705₮, Төмс-969₮, Элсэн чихэр-1669₮,

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 5

НББ-ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах арга зүй сургалт - 11 сарын 28

Татварын сургалт/ ААНОАТ, НӨАТ, ХАОАТ, Нийгмийн даатгал/ - 11 сарын 26

Сургалтад орох хүмүүс урьдчилан бүртгүүлнэ:
Утас: 77070880, 50005598, 99332660, 88080887
И-мэйл: info@mains.mn

Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны сургалт 2015 онй 1-р сарын 13-наас хичээллэнэ.

Суралцах хүсэлтэй хүмүүс доорх утсаар бүртгүүлэнэ үү

Утас: 77070880, 88080887, 99332660

УСНББОУС - 8 цагийн сургалт


Сургалтад орох хүмүүс урьдчилан бүртгүүлнэ үү.
Утас: 77070880, 50005598, 99092301, 88080887
И-мэйл: info@mains.mn
Хаяг: Тусгаар Тогтнолын ордон зүүн жигүүр, 704-707 тоот

Нягтлан бодогч-операторчийн сургалт

Энэ сургалтын зорилго нь томоохон компаниудын  ерөнхий нягтлан бодогчдын ажлыг хөнгөвчлөх, тэдэнд мэргэжлийн туслах ажилтан бэлтгэж өгөхөд оршино.

Нягтлан бодох бүртгэлийн компьютерийн программ дээр ажиллах, дадлагын хичээлүүд гол байр эзлэх бөгөөд төгсөгчид нь гараар болон компъютерээр нягтлан бодох бүртгэл  хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргах  дадлага эзэмших болно.


УСНББОУС 2011 НОМ ХУДАЛДААЛАГДАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Монголын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Хүрээлэн УСНББОУС 2011 I, II-р ботиудыг санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудын хүртээл болгож хэвлэн гаргалаа. Сонирхсон хувь хүн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд доорх утсаар холбоо барих буюу МНББХ дээр ирж худалдан авна уу.

УТАС: 77070880


 

Мэргэжлийн нягтлан бодогчид тангараг өргөнө

Мэргэшсэн нягтлан бодогчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох журам

PDF Хэвлэх И-мэйл

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"Arial Mon"; panose-1:2 11 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:515 0 0 0 5 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} h2 {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 2 Char"; mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:2; font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} span.Heading2Char {mso-style-name:"Heading 2 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 2"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US; font-weight:bold;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:2082749033; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:664453146;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ

ÑÀÍÕ¯¯, ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ

ÑÀÉÄÛÍ ÒÓØÀÀË

2002 îíû 9 ä¿ãýýð ñàðûí 17-íû ºäºð

Óëààíáààòàð õîò

Äóãààð 258

Æóðàì áàòëàõ òóõàé

Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí “Íýìýãäýë îëãîõ òóõàé” 2002 îíû 174 ä¿ãýýð òîãòîîëûã ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:

1. “Ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷èä ìýðãýøëèéí çýðãèéí íýìýãäýë îëãîõ æóðàì” –ûã õàâñðàëòûí ¸ñîîð áàòàëñóãàé.

2. Ýíý æóðàìûí õýðýãæèëòýíä õÿíàëò òàâüæ, ¿ð ä¿íãèéí òàëààð ìýäýýëæ àæèëëàõûã Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí áîäëîãî, àðãà ç¿é, õÿíàëòûí ãàçàð / Ë.Äîíäîã / -ò äààëãàñóãàé.

ÑÀÉÄ ×.ÓËÀÀÍ

Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéäûí

2002 îíû 258 äóãààð òóøààëûí õàâñðàëò

Ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷èä ìýðãýøëèéí

çýðãèéí íýìýãäýë îëãîõ æóðàì

Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë

1.1 Ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷èéí ýðõ àâñàí ñàíõ¿¿, íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí àæèëòàí íàðò ìýðãýøëèéí çýðãèéí íýìýãäýë îëãîõîä ýíýõ¿¿ æóðìûã ìºðäºíº.

1.2 Ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷ íü “Àóäèòûí òóõàé” õóóëü áîëîí Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéäûí òóøààëààð áàòàëñàí çààâàð, æóðìûí äàãóó çîõèõ øàëãàëòûã ºã÷ òýíöýæ, Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéäûí òóøààëààð ýðõ îëãîãäîí “Ìîíãîë óëñûí ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷” ãýñýí ãýð÷èëãýý àâñàí áàéíà.

1.3 Ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷èä ýíýõ¿¿ æóðìûí äàãóó íýìýãäýë îëãîõ íü ýðõýëñýí àæëûí ÷àíàð, ¿ð ä¿í, á¿òýýë÷ áàéäëûã ñàéæðóóëàõ, àæëàà ìýðãýæëèéí ºíäºð òºâøèíä ã¿éöýòãýõ çîðèëãîä íèéöñýí áàéíà.

1.4 Ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷èéí ýðõ àâñàí áºãººä ìýðãýæëýýðýý àæèëëàæ áàéãàà ñàíõ¿¿, íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí àæèëòàí íàðò óã ýðõ íü õ¿÷èí òºãºëäºð áàéõ õóãàöààíä ìýðãýøëèéí çýðãèéí íýìýãäëèéã îëãîíî.

Õî¸ð. Ìýðãýøëèéí çýðãèéí íýìýãäýë îëãîõ

2.1 Ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷èéí ìýðãýøëèéí çýðãèéí íýìýãäëèéã äîîðõ òºðèéí áîëîí àæ àõóéí áàéãóóëëàãàä àæèëëàæ áóé ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷ íàðò îëãîíî. ¯¿íä :

- òºðèéí çàõèðãààíû áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé àëáà, òºðèéí òóñãàé àëáàíä ìýðãýæëýýðýý àæèëëàæ áàéãàà

- òºðèéí ºì÷èéí áîëîí òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé áîëîí áóñàä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãàä ìýðãýæëýýðýý àæèëëàæ áàéãàà

2.2 Ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷èéí ìýðãýøëèéí çýðãèéí íýìýãäëèéã àæëûí ¿ð ä¿íòýé óÿëäóóëàí òóõàéí àëáàí òóøààëûí ñàðûí öàëèíãèéí õýìæýýíýýñ 15 õóâèàð òîîöîí ñàð á¿ð îëãîíî.

2.3 Ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷èéí ýðõèéí õóãàöàà äóóññàí áóþó äàðààãèéí øàòíû øàëãàëòàíä òýíöýýã¿é áîë ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷èéí ýðõ õàñàãäàõ áºãººä ýíý òîõèîëäîëä ìýðãýøëèéí çýðãèéí íýìýãäëèéã îëãîõûã çîãñîîíî. Ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷èéí ýðõ íü õ¿÷èíòýé áàéõ õóãàöààíû òàëààð ÌÌÍÁÈ –ýýñ æèë á¿ð àëáàí ¸ñíû òîäîðõîéëîëò àâñàí áàéíà.

………….îî Î îî…………..

Cтатистик

Гишүүд : 518
Мэдээлэл : 215
Вэб холбоос : 52
Мэдээллийг Үзсэн Тоо : 171705

Зочин

Манайд 13 зочид онлайн

Санал асуулга

Ямар сургалт авахыг хүсч байна вэ?

 

 

 

 

 

 

 

 


  Үр дүн

Make sure you have at least Flash Player 7. If not,please download.

Видео

Нэвтрэх

Мэргэжлийн нягтлан бодогчийн ёс зүйн Тангараг өргөх өргөдлийн маягт

Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм

Нэгдүгээр зүйл. Нийтлэг үндэслэл

1.1 “Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм” (Цаашид ёс зүйн дүрэм гэнэ)-ийн зорилго нь ёс зүйн зарчим, шаардлагуудыг тодорхойлох, түүнийг мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа нягтлан бодогчид дагаж мөрдөх, түүнд хяналт тавих харилцааг зохицуулахад оршино.

Дэлгэрэнгүй

Картын дансаа шалгах

Валютын ханш

ВАЛЮТ

ХАНШ


USD

1,883.13

EUR

2,360.97


GBP

2,946.44


JPY

15.88


CNY

307.49


RUB

40.36

Монгол банкны хаалтын ханш /2014.11.20/

Ханшийн хэлбэлзэл